lottery-page-user-condition
%(lottery_name)s = Stötta Essunga Ryttarförening
%(lottery_price)s = 150
%(lottery_url)s = /essungarf
%(lottery_url_with_host)s = www.stotta.se/essungarf
%(lottery_url_with_host_and_protocol)s = https://www.stotta.se/essungarf
%(lottery_hashtag)s = stöttaessungarf
%(lottery_registration_date)s = 2015-10-27
%(lottery_paragraph)s = 17
%(lottery_manager)s = Berit Ericsson
%(lottery_controller)s = Lisbeth Johansson
%(lottery_cycle)s = quarter
%(lottery_amount_of_numbers)s = 5
%(lottery_participation_limit)s = 50
%(lottery_maximum_prize_value)s = 44000
%(lottery_maximum_amount_of_numbers)s = 733
%(lottery_pool_value)s = 300
%(lottery_winnings_value_increasement_per_ticket)s = 60
%(lottery_reached_goal)s = None
%(lottery_next_open_draw_close_date)s =
%(lottery_next_open_draw_draw_date)s =
%(organisation_name)s = Essunga Ryttarförening
%(organisation_number)s = 868400-5237
%(organisation_address)s = Berget 403, 465 31 Nossebro
%(organisation_names)s = Essunga Ryttarförening
%(organisation_area)s = Essunga
%(lottery_page_user_condition_url)s = /essungarf/user-condition/
%(lottery_page_about_url)s = /essungarf/about/
%(lottery_page_qa_url)s = /essungarf/questions-and-answers/
%(lottery_page_winnings_url)s = /essungarf/winnings/
%(lottery_page_lottery_licence_url)s = /essungarf/lottery-licence/
%(lottery_page_certify_locality_url)s = /essungarf/certify-locality/

ALLMÄNNA VILLKOR

För Essunga Ryttarförening

Gäller vid stöttning av Essunga Ryttarförening lokala lotterier
Gällande fr.o.m. 2020-03-23

1.Allmänt och definitioner
1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan lokal ideell förening och fysisk person som deltar i det lokala Lotteriet. Genom att registrera sig på Plattformen och samtidigt därmed aktivt godkänna dessa Allmänna Villkor förklarar Stöttaren att densamme har tagit del av den information som regleras häri och accepterar de Allmänna Villkorens tillämpning. Essunga Ryttarförening innehar lotteritillstånd från tillsynsmyndigheten, d.v.s. Lotteriinspektionen, och är ansvarig för Lotteriet.

”Allmänna Villkor” Dessa allmänna villkor som hålls tillgängliga på Plattformens webbsida, /essungarf, under rubriken ”Allmänna Villkor” samt kan beställas från Lotteriets Servicebyrå.

”Deltagarkonto” Det personliga användarkonto som Stöttaren registrerat på Plattformen, där information ges om Stöttarens prenumeration och vinster m.m.

”Föreningen” Essunga Ryttarförening med org.nr. 868400-5237, och adress Berget 403, 465 31 Nossebro, vilken är ansvarig för Lotteriet.

”Kommande dragningar” Lotteriets i förväg bestämda tidsplan över spelomgångar som finns tillgänglig på /essungarf under flik ”Kommande dragningar”. Av tidsplanen ska försäljningstider och vinstdragning framgå.

”Lottbeviset” Det fysiska bevis som anger Stöttarens lottnummer, vilken med post skickas till varje Stöttare som uppfyller nedan angivna kriterier för deltagande i Lotteriet och som erlagt betalning för deltagande.

”Lotteriet” Avser det lokala lotteri som bedrivs under namnet Stötta Essunga Ryttarförening.

“Lottnummer Varje Stöttare tilldelas individuella lottnummer. Det är det Lottnummer som vid var tid är registrerat på Stöttare och för vilket Lottstöd betalats som deltar i respektive Spelomgångs dragning.

”Lottstöd” Det belopp Stöttaren betalar var quarter för deltagande i Lotteriet.

”Plattformen” Den webbaserade administrations- och informationsplattform som Stöttaren når genom /essungarf, och som drivs av Servicebyrån.

”Servicebyrån” Lundgrens i Gräfsnäs AB, org.nr. 556077-1015, telefonnummer 0322-45200, som tillhandahåller administrativa tjänster till Föreningen för Lotteriets bedrivande.

”Spelomgång” Varje Spelomgång som belöper per quarter med en vinstdragning.

“Spelstart” Den dagen vilken en Spelomgång startar.

”Spelstopp” Den dagen i var Spelomgång , vilken är sista dagen för deltagande i kommande quarters lotteri. Betalning som erläggs efter detta datum får delta i den Spelomgång som arrangeras därefter. Datum för spelstopp anges på /essungarf under kommande dragningar.

”Stöttaren” Den fysiska eller juridiska person som registrerat sig som Stöttare på Plattformen. En Stöttare kan vara aktiv eller passiv. En aktiv Stöttare har tecknat sig för prenumerationslotteri och inbetalar löpande Lottstöd för pågående Spelomgångar och deltar i nästkommande lottdragning. En passiv Stöttare har registrerat sig som Stöttare på Plattformen och anmält sitt intresse för deltagande i Lotteriet men inbetalar inte löpande Lottstöd.

”Underleverantör” Det företag som tillhandahåller tredjepartstjänster såsom betalningsleverantör, mailleverantör, leverantör av vinster m.m.

”Vinstplan” Den plan som anger Lotteriets vinster vilken finns tillgänglig på Plattformen under flik ”Lotteriet”, under flik ”Vinstplan”.

2. Villkorsändring & Underleverantörer
2.1 Föreningen har rätt att löpande ändra eller göra tillägg till dessa Allmänna Villkor. Eventuella ändringar träder i kraft, och Stöttaren anses ha accepterat de nya villkoren genom fortsatt erläggande av betalning för Lottstöd, efter att de reviderade Allmänna Villkoren publicerats på Plattformen. Vid ändring av större betydelse ska villkoren tillhandahållas Stöttaren via e-post.

2.2 För att fullgöra sina åtaganden gentemot Stöttaren har Föreningen rätt att anlita Servicebyrån och annan Underleverantör till uppfyllande av sina åtaganden i enlighet med dessa Allmänna Villkor. Servicebyrån ska i sin tur ha rätt att anlita Underleverantör såsom för tillhandahållande av betalningslösningar och vinster. Föreningen ansvarar inte för eventuella brister i Servicebyråns eller Underleverantörers tillhandahållande av tjänsten.

3. Registrering och intresseanmälan
3.1 Förutsättningar för att registreras som Stöttare och för att deltaga i Lotteriet är att Stöttaren är en fysisk person som:
i Är folkbokförd eller har stark anknytning till den kommun där Föreningen är verksam;
ii Har fyllt arton (18) år;
iii Inte har förvaltare enligt Föräldrabalken 11:7; och
iv Inte är försatt i konkurs eller på annat sätt kan anses vara på obestånd.

3.2 Registrering och intresseanmälan för deltagande sker genom att Stöttaren fyller i ett registreringsformulär på Plattformen.

3.3 Stöttaren åtar sig att uppge korrekta och fullständiga uppgifter i enlighet med vad registreringsformuläret kräver, såsom personnummer, giltig e-postadress, och aktuell postadress, samt korrekta uppgifter i övrigt. Stöttaren är skyldig att tillse, och intyga, att denne uppfyller de kriterier som framgår av punkt 3.1 ovan. Stöttaren är vidare ansvarig för att fortlöpande uppdatera lämnad information så att Föreningen har aktuella uppgifter.

3.4 Efter registrering får Stöttaren ett Deltagarkonto på Plattformen samt inloggningsuppgifter till kontot. Användarkontot är personligt och får enbart användas av Stöttaren personligen. Stöttaren ansvarar för att hålla inloggningsuppgifter konfidentiellt. Flera registreringar av en och samma Stöttare är inte tillåtet. Stöttaren kan dock stötta flera olika föreningar från samma Deltagarkonto. Registrering och Deltagarkonto tillhandahålls av Servicebyrån utan kostnad.

4. Stöttarregister & Personuppgifter
4.1 Föreningen och Servicebyrån behandlar Stöttarens inregistrerade personuppgifter såsom namn, e-postadress, personnummer, adress, mobilnummer etc. Personuppgifterna behandlas enbart i syftet att genomföra och tillhandahålla Lotteriet.

4.2 Föreningen är personuppgiftsansvarig i enlighet med GDPR (2016/679) och därmed ansvarig för behandlingen av personuppgifter vilken lämnats av Stöttaren till Föreningen. Genom registrering som Stöttare på Plattformen, via mail eller telefon, godkänner Stöttaren Föreningens och Servicebyråns behandling av personuppgifter samt att lämnade uppgifter används för direkt marknadsföring i anledning av behandlingen såsom för mailutskick och fysisk reklam.

4.3 Stöttaren kan alltid ta del av de personuppgifter som Föreningen behandlar genom inloggning på Deltagarkontot där Stöttaren även kan uppdatera lämnade uppgifter. Stöttaren har även rätt att en gång årligen, efter skriftlig förfrågan till Servicebyrån därom, få information om vilka uppgifter som Föreningen behandlar om Stöttaren samt hur uppgifterna behandlas utan kostnad. Stöttaren har även rätt att kräva rättelse vad avser felaktiga uppgifter samt att återkalla lämnat samtycke till behandling av personuppgifter. Vid sådant återkallande av samtycke har Föreningen rätt att säga upp Stöttarens prenumeration.

4.4 Varken Föreningen eller Servicebyrån sparar Stöttarens kortuppgifter. Tillhandahållaren av betalningstjänsten sparar dock sådana uppgifter och står under Finansinspektionens tillsyn.

4.5 Servicebyrån arkiverar Medgivandeblanketten för Autogiro i enlighet med villkoren för Autogiro.

5. Lotteriet

5.1 Lotteriet är ett lokalt lottlöst lotteri, vilket innebär att Stöttaren köper en plats i Lotteriet. Genom inbetalning till Lotteriet erhåller Stöttaren ett individuellt Lottnummer vilket aktiveras vid varje Spelomgång under förutsättning att Stöttaren inbetalat månatligt Lottstöd innan dagen för Spelstopp enligt punkt 6. Vinsterna i Lotteriet är knutna till och beroende av det totala antalet aktiva Stöttare i Lotteriet. Lotteriet pågår löpande och vinstutdelning för månatlig dragning är fyrtio (40) procent av den totala insatsen. Fyrtio (40) procent av de totala insatserna går tillbaka till Föreningens ideella verksamhet och övrig del hänför sig till kostnader för arrangerandet av Lotteriet.

5.2 Ett fysiskt Lottbevis skickas till Stöttaren med post i samband med erlagd betalning. Av Lottbeviset framgår Stöttarens Lottnummer, med vilket Stöttaren deltar i Lotteriet. Lottbeviset har ingen juridisk betydelse för Stöttaren utan utgör enbart en kopia av Stöttarens Lottnummer och en påminnelse om deltagande i Lotteriet. Medverkan i Lotteriet styrs av det månatliga erlagda Lottstödet. Stöttaren får behålla sitt Lottnummer även om denne inte erlägger Lottstöd var quarter. När betalning inte erläggs deltar Stöttaren dock inte i vinstdragningen. I det fall Stöttaren inte deltagit i Lotteriet på över tolv (12) månader förbehåller sig Föreningen rätten att ge det individuella lottnumret till annan.

6. Lottstödet
6.1 Lotteriet är ett prenumerationslotteri där Stöttaren tecknar sig för deltagande i Lotteriet tills vidare. Lottpriset per Lottnummer uppgår till %/lottery_price)s) kronor per Spelomgång och ska erläggas av Stöttaren i förskott. Lottstödet avser deltagande i en (1) Spelomgång och följaktligen en (1) vinstdragning. Stöttaren har rätt att köpa fler än ett Lottnummer i syfte att öka sin vinstchans och sin andel av eventuell vinst.

6.2 Lottstödet kan betalas antingen med betalkort genom en självständig betaltjänstleverantör, vilken inte har någon anknytning till Plattformen eller via autogiro (Ej tillämpbart på veckolotteri). Vid betalning med kort kan återkommande betalning tillhandahållas genom att Stöttaren godkänner att betaltjänstleverantören genomför återkommande dragningar från angivet konto. Vid betalning via Autogiro måste Stöttaren signera samt posta ett medgivande till Servicebyrån. Via medgivandet godkänner Stöttaren att månatliga dragningar görs från angivet konto. Faktura ställs ut per sexmånaders prenumerationsperiod.

6.3 Lottstödet ska vara Föreningen tillhanda senast på dagen för Spelstopp, för respektive Spelomgång, vilket närmare anges i Kommande dragningar. I det fall Stöttarens Lottstöd, oavsett anledningen därtill, inte är Föreningen tillhanda innan dagen för Spelstopp kommer Stöttaren att delta i Spelomgången som följer först efter nästa datum för Spelstopp.

6.4 Betalning från angivet konto, och utskick av ny faktura efter var sexmånadersperiod sker löpande i det fall uppsägning inte sker. Stöttaren kan välja att utträda ut Lotteriet genom att inte betala fakturan, avbryta kortbetalningen hos betaltjänstleverantören, eller återkalla sitt medgivande till Autogiro. Stöttaren har när som helst rätt att säga upp prenumerationen av Lottstöd varefter ännu ej genomförda betalningar avbryts. Redan erlagd betalning återbetalas dock inte.

6.5 Vid automatisk kortbetalning och Autogiro kan Lottstöd dras från anmält bankkonto tidigast första bankdagen i den kalendermånad Spelstart infaller. Om behållningen på anmält bankkonto eller motsvarande inte förslår till betalning av Lottstödet kan betaltjänstleverantören komma att göra ytterligare transaktionsförsök, dock inte senare än dagen för spelstopp.

6.6 För betalning via autogiro gäller, utöver vad som angivits i dessa Allmänna Villkor, de villkor som gäller för medgivande av autogirobetalning.

7. Lottnummer
7.1 Vid det första tillfället som en Stöttare inbetalar Lottstödet tilldelas Stöttaren ett individuellt Lottnummer, vilket framgår av Lottbeviset och på Stöttarens sida på plattformen.

7.2 Lottnumret som Stöttaren tilldelas är det lägsta lediga numret i Lotteriet. Lottnumrets närmare struktur och uppbyggnad beskrivs i vid var tid gällande Vinstplan för Lotteriet, vilken finns tillgänglig på Plattformen.

7.3 En Stöttare har rätt att ändra antal Lottnummer, dock inte mer än fyra (4) nummer. En ändring av antal Lottnummer träder först igenom vid nästkommande Lotteriets Spelstart.

8. Dragning
8.1 I samband med korrekt inbetalning av Lottstöd enligt punkt 6 och 7 aktiveras Stöttarens nummer och Stöttaren kommer att delta med sitt eller sina Lottnummer i nästkommande vinstdragning. En vinstdragning genomförs per quarter på det datum som framgår av Kommande dragningar.

8.2 Vinstdragning sker i enlighet med de instruktioner som beskrivs på Plattformen under fliken ”Så funkar Lotteriet”. Vinsten eller vinsterna i Lotteriet dras fysiskt av Föreningen genom kontrollotter. Det vinnande numret eller numren publiceras sedan på Plattformen, varigenom Stöttaren kan logga in på sitt Deltagarkonto och se om Stöttaren har vunnit.

9. Vinst
9.1 Stöttaren som enligt Föreningens deltagarregister är antecknad som innehavare av vinnande Lottnummer är berättigad att motta vinsten. Vinsten utgörs antingen av kontanter eller presentkort, vilket tillhandahålls av Servicebyråns Underleverantör. Om vinsten i lotteriet är Presenkort framgår detta tydligt på lotteriets startsida. I sådana fall gäller paragraferna 9.2-9.4. Om vinsten är i kontanter så gäller paragraf 9.5.

9.2 Om vinsten består av presentkort kan vinnaren ej byta presentkortet mot kontanter. Vinnaren får fritt välja presentkort, motsvarande den summa vinsten uppgår till, från en av de Underleverantörer som presenteras av Föreningen. Föreningen tillhandahåller presentkortet utan kostnad. Erhållen vinst måste utnyttjas av Stöttaren senast inom tolv (12) månader från dagen för utlämnandet av presentkortet. Ej avropade vinster tillfaller därefter Föreningen.

9.3 Efter att Stöttaren mottagit presentkortet gäller aktuell Underleverantörs leveransvillkor. Underleverantören ansvarar för tillhandahållandet av den tjänst, vara eller resa som presentkortet berättigar Stöttaren till. Föreningen har inget ansvar för Underleverantörens leverans och Stöttaren förbinder sig att rikta samtliga eventuella anspråk, hänförliga till vinsten, gentemot förevarande Underleverantör.

9.4 Föreningen tillhandahåller vinstbevakning åt Stöttaren och informerar Stöttaren om månatlig vinnare genom mail, samt genom att publicera vinnande Lottnummer på Plattformen. Presentkortet tillsänds vinnaren antingen via e-post eller vanlig post senast sju (7) dagar efter var dragning.

9.5 Om lotteriet är av av arten kontantlotteri så utgår vinsten i form av kontanter. Vinsten att betalas ut till av vinnaren angivet konto. Om vinnaren ej tillhandahåller kontonummer inom 12 månader från dragningen så tillfaller vinsten föreningen.

9.6 Lotteriets Vinstplan presenteras på Plattformen samt kan beställas från Servicebyråns kundservice på telefon eller e-post enligt uppgifterna ovan. Antalet vinster per quarter regleras i Vinstplanen och storleken på vinster beräknas utefter en i förväg fastställd procentsats av de totala insatserna i Lotteriet, vilket framgår av Vinstplanen.

10. Immateriella rättigheter
10.1 Servicebyrån äger samtliga rättigheter, inklusive immateriella rättigheter, till Plattformen. Stöttaren erhåller inga immateriella rättigheter genom dessa Allmänna Villkor eller genom deltagande i Lotteriet.

11. Publicitet & Erbjudande
11.1 För att Föreningen ska få använda uppgifter som tillhandahållits av Stöttaren för andra ändamål än genomförandet av Lotteriet, såsom marknadsföringsåtgärder, ska Stöttarens uttryckliga godkännande inhämtas. Godkännande inhämtas i samband med registrering av Deltagarkonto genom att Stöttaren aktivt får ge sitt medgivande till sådan användning. Ingen information presenteras offentligt om vinnare i Lotteriet utan Stöttarens godkännande.

12. Uppsägning
12.1 Stöttaren har när som helst rätt att avbryta prenumerationen av Lottstöd genom att meddela Föreningen att denne önskar utträda ur Lotteriet. Detta görs via en webbaserad funktion på Deltagarkontot. Om Stöttaren redan erlagt Lottstöd för innevarande Spelomgång, d.v.s. den Spelomgång uppsägning sker, deltager Stöttaren med sina lottnummer i innevarande Spelomgångs lottdragning. Därefter deltager inte Stöttaren i ytterliggare dragningar. Föreningen återbetalar aldrig redan erlagdt Lottstöd, med undantag för vad som anges i punkt 12.3. Föreningen kan komma att kontakta Stöttare för att säkerställa korrekt utträde ur Lotteriet.

12.2 Föreningen ska ha rätt att säga upp prenumerationen av Lottstöd med omedelbar verkan i det fall i) Stöttaren inte uppfyller krav enligt lag eller dessa Allmänna Villkor för att få delta i Lotteriet, ii) Stöttaren uppgivit falska personuppgifter eller i övrigt har brutit mot dessa Allmänna Villkor, iii) vid myndighets åtgärd som begränsar möjligheterna att driva Lotteriet.

12.3 Vid en Stöttares bortgång har Föreningen rätt att avsluta prenumerationen av Lottstöd så snart Föreningen mottagit information skriftligen därom, varvid ännu inte utnyttjade Lottstöd kommer att återbetalas till den avlidnes dödsbo. Någon uppsägningstid tillämpas inte. Prenumerationen ska anses avslutad det datum Föreningen mottagit den skriftliga underrättelsen.

13. Klagomål
13.1 Om Stöttaren vill framställa klagomål eller anspråk med anledning av Lotteriet, såsom för felaktig eller utebliven vinstutdelning eller annat liknande förhållande ska Stöttaren framställa sådant krav till Föreningen senast nittio (90) dagar från det att (i) omständigheten som klagomålet grundade sig på inträffade, (ii) Stöttaren fick kännedom om omständigheten.

13.2 Klagomål får aldrig framställas senare än tolv (12) månader från det att Spelomgången, mot vilken klagomål eller anspråk är riktat, slutfördes.

14. Ansvarsbegränsning och friskrivning
14.1 Föreningen ansvarar för direkt skada som orsakats Stöttaren av fel eller försummelse i tillhandahållandet av Lotteriet, samt för skada som orsakats Stöttaren genom uppsåt eller grov vårdslöshet från Föreningens sida. Föreningen har inget ansvar för fel vad avser vinsthantering eller övriga fel om felet ifråga är hänförligt till att Stöttaren inte fullgjort sina skyldigheter att tillhandahålla uppdaterade personuppgifter. Föreningen ansvarar inte för indirekt skada och inte för skada som Stöttaren orsakats av Underleverantör.

14.2 Stöttaren åtar sig att inte rikta några som helst anspråk mot Servicebyrån. Alla eventuella anspråk ska riktas mot Föreningen, undantaget sådana anspråk som Underleverantör ansvarar för enligt dessa Allmänna Villkor.

14.3 Föreningens ansvar ska alltid vara begränsat till det belopp som motsvarar Stöttarens Lottstöd för den Spelomgång där fel uppstått. Utöver vad som uttryckligen framgår av dessa Allmänna Villkor ska Föreningen inte ansvara för skada som Stöttare kan komma att drabbas av.

15. Force majeure
15.1 Föreningen är befriad från allt ansvar för underlåtenhet att fullgöra sina förpliktelser enligt dessa Allmänna Villkor, om och i den mån underlåtenheten har sin grund i omständighet som ligger utanför Föreningens kontroll, och som inte skäligen borde ha förutsetts och/eller övervunnits, och som förhindrar fullgörandet av förpliktelsen ifråga såsom krig, myndighetsåtgärder, nytillkommen eller förändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknad, eldsvåda, strömavbrott och därmed jämställda omständigheter.

16. Avbrott & Begränsad tillgång
16.1 Föreningen har inget ansvar, och lämnar inga garantier, för att Stöttaren ska ha kontinuerlig tillgång till Plattformen. Tillgången till Plattformen kan exempelvis komma att begränsas på grund av underhåll eller tekniska skäl. Föreningen har även rätt att begränsa eller stänga av Stöttarens tillgång till Deltagarkontot, samt begränsa Stöttarens rätt att delta i Lotteriet om Stöttaren enligt lag, dessa Allmänna Villkor, eller i övrigt p.g.a. personliga skäl såsom sjukdom eller ekonomiskt trångmål är olämplig för deltagande i Lotteriet.

16.2 Föreningen har inget ansvar för det fall Lotteriet skulle komma att avbrytas, eller på annat sätt begränsas genom myndighets åtgärd. Stöttaren förbinder sig att inte framställa krav mot Föreningen vid sådana omständigheter och medger att Föreningen inte har någon skyldighet att återbetala erlagt Lottstöd vid myndighetsåtgärder.

17. Överlåtelse
17.1 Part har inte rätt att helt eller delvis pantsätta eller överlåta rättigheter och/eller skyldigheter enligt dessa Allmänna Villkor till annan utan motpartens skriftliga godkännande.

17.2 Föreningen ska dock ha rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Allmänna Villkor i sin helhet, till en eventuell, framtida rikstäckande organisation, som bedriver verksamhet i likhet med Föreningens.

18. Tillämplig lag och tvistelösning
18.1 Tvist som uppstår i anledning av dessa Allmänna Villkor eller som i övrigt är hänförlig till Stöttarens deltagande i Lotteriet, eller användande av Plattformen ska avgöras i allmän domstol. Svensk lag ska tillämpas på tvisten.